ŞIRNAK’TA KORONA İÇİN YENİ TEDBİR KARARLARI ALINDI

Şırnak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ali Hamza Pehlivan Başkanlığında, Yeni kararlar açıklandı

7 Nisan 2020  
 
 


Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada; “İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’mcı maddeleri gereğince, 03.04.2020 tarihinde Vali Ali Hamza PEHLİVAN başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda aşağıdaki isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmıştır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.03.2020 tarihli ve E.6095 sayılı yazısı. Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid 19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliğin, insanlar arası temasın ve asgari sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önem arz etmektedir. Öte yandan salgın sürecinin, tarımsal üretime olan menfi etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması bakımından hassasiyetle üzerinde durulması gereken diğer mühim bir husus olup bu amaçla, tarımsal üretimin sürekliliği açısından oldukça önemli bir fonksiyona sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin başka İllerden, İlimize gelişleri sırasında yaşanabilecek olası aksaklıkların, Koronavirüs salgınının yayılım hızında oluşturacağı menfi etkileri en aza indirilebilmesi için munzam bazı tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. Bu kapsamda;

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ:

1 Tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için gerek duyulan insan gücü ihtiyacının İlimiz içerisinden karşılanamaması halinde öncelikle civar İller olmak üzere diğer İllerden temin edilen mevsimlik tarım işçileri ile tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanmasına, bu durumun Valiliğimizin izin verme şartına bağlı olarak gerçekleştirilmesine,

2 Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla, İlimizde Vali başkanlığında; İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl AFAD Müdürü, İl Göç İdaresi Müdürü, Kolluk Temsilcileri, Yerel Yönetim Temsilcileri ve Ziraat Odası Başkanından oluşan bir komisyon kurulmasına, İdaresi Müdürü, Kolluk Temsilcileri, Yerel Yönetim Temsilcileri ve Ziraat Odası Başkanından oluşan bir komisyon kurulmasına,Bu komisyon tarafından;a ) Tarımsal üretim kapasitesinin korunması ve/veya artırılması amacıyla alınması gereken tüm tedbirlerin planlanmasına ve bu tedbirlerin ilgili kurum, kuruluş ve meslek odalarınca eksiksiz uygulanmasına, b ) İlimiz dışından tarımsal insan gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak gelen taleplerin Valiliğimizce değerlendirilerek bu ihtiyacın karşılanıp karşılanamayacağı hususunun ilgili Valiliğe/Valiliklere bildirilmesine,c ) İlimizden başka bir İle gidecek olan Mevsimlik Tarım İşçileri, her iki İl Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, yola çıkmadan önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutularak, toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) transit bir şekilde varış İline gitmelerinin sağlanmasına,d ) İlimizden/İlçemizden seyahat edecek kişiler ile bu kişileri taşıyacak şoförün, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından COVID 19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmelerine; ayrıca seyahat sırasında COVID 19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirmelerin yapılmasına,3 İlimize gelen Mevsimlik Tarım İşçileri’nin konaklayacakları alanların belirlenmesine ve bu işçilerin temel ihtiyaçlarının giderilmesine dair tedbirlerin yanı sıra Koranavirüs salgınının yayılımının engellenmesi için de gerekli olan tedbirlerin alınmasına,Bu bağlamda;a ) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunmasına, kapalı alanın sıklıkla havalandırılmasına, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 metre),b ) Çadırlar arası mesafenin artırılmasına, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,c ) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesine ve bu sağlık hizmetlerinin devamlığının sağlanmasına.

Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sabun tedarik edilmesinin sağlanmasına,

g ) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına, bu amaçla AF AD İl Müdürlükleri’nin imkanlarından faydalanılmasına,

ğ ) Çocuklar için oluşturulan alanların temizliğine özel önem verilmesine,

h ) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanmasına,

B HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

1 İlimizde, hayvanlarım otlatmak üzere bulunan ‘’göçerlerin” başka İllere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gitmek istemeleri durumunda bu taleplerine, Valiliğimizden izin almaları kaydıyla 01 Mayıs 2020 tarihinden sonra müsaade edilmesine,2 İlimizde arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuat da belirtilen kurallara uymaları halinde herhangi bir tahdit getirilmemesine,3 Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarının dezenfekte edilmesine ve kendileri ile ilgili sağlık kontrollerinin yapılmasına,4 Göçerlerin ve arıcıların Şırnak İli genelinde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli tedbirlerin alınmasına,Alınan kararların tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmesine, başta Valilik olmak üzere diğer resmi kurumların internet sayfalarında da yayınlanmasına ve basın yoluyla halkın bilgilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”